تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دانشگاه بجنورد را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه بجنورد را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.