مدیر گروه

 

مدیر گروه: دکتر مرتضی نوروزی

 

مدیران گروه از ابتدا تاکنون:

دکتر مهدی نودهی (1395 - 1397)

دکتر زهره دادی (1393 - 1395)

دکتر محسن کیان (1392 - 1393)

دکتر سمیه محمد زاده (1390 - 1392)

دکتر امیدرضا دهقان (1389 - 1390)