مدیر گروه

 

مدیر گروه: دکتر طیبه نصری

 

مدیران گروه از ابتدا تاکنون:

دکتر حمیده نسب زاده (1399 - 1400)

دکتر مرتضی نوروزی (1397 - 1399)

دکتر مهدی نودهی (1395 - 1397)

دکتر زهره دادی (1393 - 1395)

دکتر محسن کیان (1392 - 1393)

دکتر سمیه محمد زاده (1390 - 1392)

دکتر امیدرضا دهقان (1389 - 1390)